SpeakTX

Kaina

SpeakTX naudojimo sąlygos

Galioja nuo 2023.11.08

Naudojimo sąlygos ir tvarka (Naudojimo sąlygos) taikomos paslaugų SpeakTX platformos (Paslaugos) naudojimui bei SpeakTX platformos operatoriaus (Paslaugų teikėjo) ir vartotojų (Vartotojų) teisėms ir pareigoms apibrėžti. Naudojimosi sąlygos reglamentuoja prieigą prie Paslaugos, Paslaugos naudojimosi, Paslaugos veikimo ir kokybės bei Vartotojų asmens duomenų tvarkymo.

1. Paslaugos

1.1. Paslaugos apibrėžimas

Paslauga yra prieigos prie SpeakTX logopedinės pagalbos platformos suteikimas. Paslauga apima užduočių naudojimą SpeakTX platformoje bei kitų funkcijų naudojimą.

1.2. Paslaugos taikymo sritys

Paslauga ugdo kalbinius gebėjimus bei gali padėti atkurti prarastą kalbą. Ji skirta naudojimui logopedinėje pagalboje, tačiau gali būti naudojamas ir kaip kalbos mokymosi priemonė.

1.3. Paslaugos pobūdis

Paslauga gali būti naudojama siekiant praturtinti logopedinės pagalbos procesą ar kalbos mokymąsi skaitmeninėmis priemonėmis arba teikti logopedinę pagalbą nuotoline forma. Paslauga neapima ligų diagnozavimo ar medicininės pagalbos teikimo.

1.4. Paslaugos teikėjas

Paslaugos teikėjas yra SpeakTX OÜ.

2. Paslaugos vartotojai

2.1. Vartotojai

Vartotojas yra bet kuris asmuo, kuris naudojasi Paslauga. Vartotojas yra pagrindinis vartotojas, specialistas arba pagrindiniam vartotojui pagalbą teikiantis asmuo.

2.2. Pagrindinis vartotojas

2.2.1. Pagrindinis vartotojas yra asmuo, kuris naudojasi Paslauga savo kalbiniams gebėjimams ugdyti arba prarastai kalbai atkurti.

2.2.2. Pagrindinis vartotojas yra arba vaikas (ne mažiau kaip 3 metų) arba suaugęs.

2.2.3. Pagrindinis vartotojas yra vartotojas savarankiškai besinaudojantis platforma arba vartotojas bendradarbiaujantis su specialistu.

2.2.4. Pagrindinis vartotojas bendradarbiaujantis su specialistu yra vartotojas, kuris naudojasi Paslauga padedamas specialisto. Vartotojui paskyrą sukuria Specialistas.

2.2.5. Pagrindinis vartotojas savarankiškai besinaudojantis platforma yra vartotojas, kuris Paslauga naudojasi savarankiškai be Specialisto pagalbos.

2.3. Specialistas ar organizacija

2.3.1. Specialistas yra logopedas, mokytojas, psichologas ar kitas specialistas, besinaudojantis Paslauga pagalbai teikti vienam ar keliems Vartotojams.

2.3.2. Organizacija (Organizacija) – tai vaikų darželis, mokykla, sveikatos priežiūros įstaiga, pagalbos paslaugų centras, ne pelno siekianti organizacija ar vietos valdžios institucija, per kurią Specialistas teikia logopedinės pagalbos paslaugas. Organizacija yra Specialisto(-ų) vartotojo paskyros(ų) savininkas.

2.4. Pagrindiniam vartotojui pagalbą teikiantis asmuo

Pagrindiniam vartotojui pagalbą teikiantis asmuo (Pagalbą teikiantis asmuo) yra Pagrindinio vartotojo tėvai, šeimos nariai ar kiti pagalbą teikiantys asmenys (ne specialistai), kurie padeda Pagrindiniam vartotojui naudotis paslauga.

3. Prieiga prie Paslaugos

3.1. Įkainiai

3.1.1. Paslauga yra apmokestinama Vartotojui.

3.1.2. Paslaugų teikėjas skelbia prenumeratos kainas SpeakTX svetainėje.

3.1.3. Prenumerata Organizacijoms apima vartotojų, kuriems specialistas teikia logopedines paslaugas, paskyras.

3.1.4. Paslaugų teikėjas turi teisę keisti Paslaugos kainą.

3.2. Apmokėjimas už Paslaugą

3.2.1. Vartotojas gali atlikti mokėjimą pasirinkdamas reikiamą banko nuorodą.

3.2.2. Visos operacijos tarp Paslaugos teikėjo ir Vartotojo bus atliekamos eurais.

3.2.3. Mokėjimams tarpininkauja Maksekeskus AS. Mokėjimas atliekamas už SpeakTX platformos ribų saugioje aplinkoje – atsiskaitant banko nuoroda saugioje atitinkamo banko aplinkoje, o atsiskaitant kreditine kortele saugioje Maksekeskus AS aplinkoje.

3.2.4. Paslaugų teikėjas neturi prieigos prie kliento banko ir kredito kortelės duomenų. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai mokėtina suma įskaitoma į Paslaugų teikėjo sąskaitą.

3.2.5. Paslaugų teikėjas yra asmens duomenų tvarkytojas ir mokėjimams atlikti reikalingus asmens duomenis perduoda Maksekeskus AS.

3.2.6. Paslauga ir už ją sumokėta suma negrąžinama.

3.3. Pagrindinio vartotojo bandomoji paskyra

3.3.1. Pagrindinio vartotojo paskyrai bus taikomas bandomasis laikotarpis, kurio metu Pagrindinis vartotojas ir Pagalbą teikiantis asmuo Paslauga galės naudotis nemokamai 7 dienas. Bandomasis laikotarpis leis Pagrindiniam vartotojui ir (arba) Pagalbą teikiančiam asmeniui patikrinti, ar Paslauga tinka Pagrindinio vartotojo poreikiams ir (ar) Pagrindinio Vartotojo įrenginiai yra tinkami naudotis Paslauga.

3.3.2. Pagrindinio vartotojo paskyros bandomasis laikotarpis prasideda nuo paskyros sukūrimo ir baigiasi po 7 kalendorinių dienų. Paslaugų teikėjas informuos Pagrindinį vartotoją arba Pagalbą teikiantį asmenį apie bandomojo laikotarpio pabaigą el. paštu.

3.3.3. Bandomojo laikotarpio pabaigoje visos užduotys bus apmokestinamos pagrindiniam vartotojui. Norėdami nuolat naudotis SpeakTX platforma, Pagrindinis vartotojas arba Pagalbą teikiantis asmuo turi galimybę sumokėti už prenumeratą. 

3.3.4. Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti grąžinti visą arba dalį abonemento mokesčio.

3.3.5. Mokestis iš Organizacijos sąskaitos nuskaitomas nuo pirmos dienos.

3.3.6. Pagal pageidavimą Paslaugos teikėjas siūlo nemokamus internetinius mokymus, skirtus supažindinti su Paslaugos turiniu.

3.4. Paskyrų kūrimas

3.4.1. Pagrindinis vartotojas savarankiškai besinaudojantis platforma gali susikurti paskyrą SpeakTX tinklalapyje. Norint susikurti paskyrą, reikia įvesti vardą, pavardę ir el. paštą.

3.4.2. Pagrindiniam vartotojui bendradarbiaujančiam su specialistu paskyrą sukuria Specialistas. Norėdamas sukurti paskyrą, Specialistas turi įrašyti Pagrindinio vartotojo arba Pagalbą teikiančio asmens vardą, pavardę ir el. pašto adresą.

3.4.3. Paslaugų teikėjas aktyvuoja Pagrindinio vartotojo paskyrą, įvedęs 3.4.1 ir 3.4.2 punktuose nurodytus duomenis. Pagrindiniam vartotojui arba Pagalbą teikiančiam asmeniui  siunčiamas el. laiškas su keturių simbolių kodu, kad galėtų pasiekti Paslaugą.

3.4.4. Specialisto paskyrą sukuria Paslaugų teikėjas. Kurdama Specialisto paskyras, Organizacija turi pateikti Specialistų vardus ir el. pašto adresus.

3.4.5. Paslaugų teikėjas, gavęs apmokėjimą už Paslaugą, aktyvuoja Organizacijos paskyrą. Prieigos informacija, įskaitant slaptažodį, specialistui išsiunčiama el. paštu.

3.4.6. Kurdamas paskyrą Vartotojas ir Organizacija privalo pateikti teisingą asmeninę ir kontaktinę informaciją. Paslaugų teikėjas neatsako už vėlavimus ar kliūtis aktyvuojant Paslaugą, jei vėlavimą ar kliūtį lėmė netiksli Vartotojo ar Organizacijos pateikta informacija.

3.5. Paskyrų galiojimas, galiojimo pabaiga ir atnaujinimas

3.5.1. Pagrindinio vartotojo  paskyra galioja iki jos galiojimo pabaigos, priklausomai nuo pasirinkto abonemento tipo.

3.5.2. Prieš pasibaigiant Pagrindinio vartotojo savarankiškai besinaudojančio platforma abonemento galiojimo laikui, Paslaugų teikėjas Pagrindiniam vartotojui arba Pagalbą teikiančiam asmeniui siunčia el. laišką, informuodamas apie paskyros galiojimo pabaigą.

3.5.3. Norėdamas atnaujinti paskyrą, Pagrindinis vartotojas savarankiškai besinaudojantis platforma arba Pagalbą teikiantis asmuo gali pasirinkti ir sumokėti už atitinkamą abonementą.

3.5.4. Organizacija turi metinį abonementą, jei nesusitarta kitaip.

3.5.5. Specialisto sukurtos Pagrindinio Vartotojo paskyros galioja iki Organizacijos prenumeratos laikotarpio pabaigos.

3.5.6 Likus 30 dienų iki Organizacijos paskyros galiojimo pabaigos, Paslaugų teikėjas išsiunčia pranešimą apie prenumeratos laikotarpio pabaigą ir galimus kainų pasikeitimus.

3.5.7. Apie Organizacijos ketinimą nebetęsti prenumeratos Paslaugų teikėjui turi būti pranešta el. paštu ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki automatinio prenumeratos atnaujinimo, kitu atveju prenumerata bus atnaujinta automatiškai.

3.6. Naudojimasis paskyromis

3.6.1. Bet kuris Vartotojas yra atsakingas už savo paskyros saugumą. Pagrindinis vartotojas ir (arba) Pagalbą teikiantis asmuo yra atsakingi už tai, kad keturių simbolių kodas, naudojamas prieigai prie Paslaugos, būtų saugomas trečiosioms šalims nepasiekiamoje vietoje. Specialistas yra atsakingas už slaptažodžio, leidžiančio pasiekti Paslaugą ir Pagrindinio vartotojo kodus, susietus su Specialisto paskyra, saugojimą trečiosioms šalims nepasiekiamoje vietoje. Bet kuris Vartotojas atsako už bet kokią žalą ar pasekmes, atsiradusias dėl informacijos, susijusios su jo paskyra, atskleidimo tretiesiems asmenims.

3.6.2. Pagrindinis vartotojas turi teisę bendrinti prieigą prie savo paskyros su Pagalbą teikiančiu asmeniu, kad gautų pagalbą ir patarimus, kaip naudotis Paslauga.

3.6.3. Specialistas turi teisę siųsti Pagrindinio vartotojo paskyros prieigos kodus Pagrindiniam vartotojui arba su juo susijusiam Pagalbą teikiančiam asmeniui.

3.6.4. Bet kuriam Vartotojui draudžiama naudoti savo paskyrą, kad nemokėtų arba padėtų kitiems išvengti mokamos paslaugos prenumeratos pirkimo. Be kita ko, draudžiama tokia veikla:

a) Pasibaigus bandomajam laikotarpiui, Pagrindinio vartotojo savarankiškai besinaudojančio platforma sukurta nauja paskyra, naudojant tikrą arba fiktyvų el. pašto adresą;

b) Specialisto naudojimasis Pagrindinio vartotojo savarankiškai besinaudojančio platforma paskyra logopedinės pagalbos paslaugų teikimui ar bet kokiam kitam tikslui nei sužinoti apie Paslaugą bandomuoju laikotarpiu;   

c) dalintis prieiga prie Specialisto paskyros su kitais asmenimis. 

4. Naudojimasis Paslauga

4.1. Bendrosios sąlygos

4.1.1. Bet kuris Vartotojas gali naudotis Paslauga tik tokia apimtimi, tikslais ir tokiu būdu, kuriam Paslauga sukurta ir Vartotojui yra prieinama arba kuriam yra įprastai naudojamos to paties tipo Paslaugos.

4.1.2. Bet kuris Vartotojas privalo naudotis Paslauga vadovaudamasis teisės aktais ir gerąja praktika. Bet kuriam Vartotojui draudžiama naudotis Paslauga siekiant įvykdyti, padėti, kurstyti nusikalsti ar bet kokiai kitai neteisėtai veiklai. Vartotojams draudžiama naudotis Paslauga netinkamais tikslais ir netinkamomis priemonėmis.

4.1.3. Bet kuris Vartotojas privalo naudotis Paslauga pagal Naudojimo sąlygas.

4.1.4. Bet kuriam vartotojui draudžiama naudoti Paslaugą jos prieinamumui ar funkcionalumui stebėti arba bet kokiam kitam konkurenciniam tikslui.

4.2. Užduočių ir funkcijų naudojimas

4.2.1. Visi Vartotojai turi teisę naudotis visomis užduotimis ir funkcijomis, prieinamomis jo paskyroje, vadovaudamasis šiame skyriuje nustatyta tvarka.

4.2.2. Pagrindinis Vartotojas turi teisę atlikti užduotis, atitinkančias jo amžių ir kalbinius gebėjimus. Specialistas turi teisę paskirti Pagrindiniam vartotojui užduotis, atitinkančias jo amžių ir kalbinius gebėjimus.

4.2.3. Specialisto pareiga įvertinti Pagrindinio vartotojo kalbinius gebėjimus. Atsakomybė už Pagrindinio vartotojo savarankiškai besinaudojančio platforma kalbinių gebėjimų vertinimą tenka Pagalbą teikiančiam asmeniui, jei Pagrindinis vartotojas yra nepilnametis arba teisiškai nekompetetingas, arba pačiam Pagrindiniam vartotojui savarankiškai besinaudojančiam platforma, jei jis yra pilnametis ir teisiškai kompetentingas.

4.2.4. Pagrindiniam vartotojui savarankiškai besinaudojančiam platforma draudžiama atlikinėti užduotis, kurios yra skirtos atlikti tik prižiūrint Specialistui. Pagalbą teikiančiam asmeniui draudžiama leisti Pagrindiniam vartotojui atlikti užduotis, kurias ketinama atlikti prižiūrint Specialistui. Užduotys, kurias numatoma atlikti tik prižiūrint Specialistui, yra tos užduotys, kurios specialiai yra pažymėtos užduočių platformoje.

4.2.5. Visi Vartotojai privalo perskaityti užduočių instrukcijas prieš atlikdami užduotį arba prieš paskirdami jį Pagrindiniam vartotojui.

4.2.6. Paslaugų teikėjas neatsako už Pagrindiniam vartotojui padarytą žalą, jei žala atsirado dėl:

a) Pagrindinis vartotojas, atlieka užduotį, kuri nesuderinama su jo kalbiniais gebėjimais ir sunkumais;

b) savarankiškai atlieka užduotį, kuri skirta atlikti tik prižiūrint Specialistui; 

c) Užduotis atlieka ne pagal instrukcijas. 

4.2.7. Paslaugų teikėjas neatsako, jei pasinaudojus Paslauga Pagrindinio vartotojo prarasta kalba neatsistato arba kalbos raida netobulėja. Tai apima ilgalaikį ir reguliarų naudojimąsi Paslauga.

4.2.8. Paslaugų teikėjas neatsako už Specialisto Pagrindiniam vartotojui suteiktų logopedinių pratybų plano turinį, kokybę ar pasekmes.

4.2.9 Organizacija atsako už bet kokius Specialisto įsipareigojimų pažeidimus pagal Naudojimo sąlygas, kylančius dėl Specialisto elgesio arba su juo susijusius.

4.3. Užduočių kūrimas

4.3.1. Be esamų užduočių naudojimo, Specialistas turi teisę kurti naujas arba redaguoti esamas užduotis SpeakTX platformoje su juo susietam Pagrindiniam vartotojui.

4.3.2. Tuo atveju, jei Specialistas nusprendžia kurti naujas ar redaguoti esamas užduotis, Specialistas yra atsakingas už profesionalią priežiūrą ir atsižvelgia į Pagrindinio vartotojo poreikius.

4.3.3. Jei Specialistas nusprendžia kurti naujas ar redaguoti esamas užduotis, Specialistas privalo raštu paaiškinti kiekvienos užduoties turinį, paskirtį ir tikslą bei pateikti rašytinę kiekvienos užduoties instrukciją.

4.3.4. Kurdamas ir/ar redaguodamas užduotis Specialistas turi teisę naudoti SpeakTX platformos teikiamą skaitmeninę medžiagą, įskaitant garso, vaizdo ir video failus. Kurdamas užduotis specialistas turi teisę naudoti ir kitą tekstinę, vaizdinę ir garso medžiagą, jeigu medžiaga ir nė viena iš medžiagos sudedamųjų dalių nėra saugoma trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių. Paslaugų teikėjas neatsako už jokias pretenzijas, kylančias iš Specialisto sukurtų užduočių pažeidžiant trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teises.

4.3.5. Specialistui draudžiama viešinti nepilnas, neteisingas, netinkamas logopedinei pagalbai ar kitaip netinkamas užduotis. Be to, Specialistui draudžiama viešai skelbti bet kokias redaguotas užduotis, kurių pavadinimas yra identiškas pradinei užduočiai arba kurios turinys yra identiškas pradinei užduočiai bent pusės užduoties apimtimi. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę ištrinti tokias užduotis iš SpeakTX platformos be Specialisto sutikimo.

4.3.6. Specialisto sukurtų ar redaguotų užduočių intelektinės nuosavybės teisės priklauso Specialistui, jei jis padarė užduotį privačia (t. y. prieinama tik specialistui ir su specialistu susijusiam (-iems) pagrindiniui vartotojui (-ams). Tuo atveju, kai Specialistas paskelbia savo sukurtą ar redaguotą užduotį viešai, intelektinės nuosavybės teisės automatiškai pereina Paslaugos teikėjui.

4.4. Keitimasis informacija

4.4.1. Visi Vartotojai turi teisę gauti iš Paslaugų teikėjo informaciją apie Paslaugos turinį ir pagalbą naudojantis Paslauga. Paslaugų teikėjas įpareigotas Vartotojui suteikti informaciją apie Paslaugos turinį ir pagalbą naudojantis Paslauga per protingą laikotarpį, gavęs atitinkamą prašymą.  

4.2.2. Specialisto pareiga yra nukreipti ir padėti Pagrindiniam vartotojui ir (arba) Pagalbą teikiančiam asmeniui naudojantis Paslauga.

4.2.3. Duomenys apie Pagrindinio vartotojo naudojimąsi Paslauga (įskaitant užduočių atlikimą) yra prieinami Specialistui, kad galėtų planuoti ir stebėti logopedines pratybas. Specialistui draudžiama tuos duomenis atskleisti tretiesiems asmenims be Pagrindinio vartotojo ir/ar Pagalbą teikiančio asmens sutikimo.

4.3.4. Bet kokie ginčai, kylantys tarp Specialisto ir Pagrindinio vartotojo ir/ar Pagalbą teikiančio asmens, susiję su Paslaugos naudojimu, sprendžiami tarp šalių. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už pretenzijas bet kuriam Vartotojui, kylančias naudojantis Paslauga.

5. Paslaugos kokybė ir veiksmingumas

5.1. Paslaugos teikėjas yra atsakingas už tai, kad Paslauga būtų prieinama 24 valandas per parą. Sutrikimo atveju Paslaugos teikėjas imasi priemonių, kad Paslauga būtų atkurta per protingą laiką.

5.2. Paslaugų teikėjas neatsako už sutrikimus, atsiradusius dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

5.3. Bet kuris Vartotojas turi teisę ir yra skatinamas pranešti Paslaugos teikėjui apie bet kokius naudojimosi Paslauga sutrikimus ir naudojimosi Paslauga nustatytas klaidas ar trūkumus.

5.4. Atsiradus sutrikimui, Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant imtis veiksmų, kad Paslauga būtų atkurta. Paslaugos teikėjas privalo per tris valandas nuo sutrikimo aptikimo pranešti SpeakTX tinklalapio naudotojams apie bet kokius sutrikimus, turinčius reikšmingos įtakos prieigai prie Paslaugos.

6. Asmens duomenų tvarkymas

6.1. Tvarkomi asmens duomenys

6.1.1. Paslaugų teikėjas turi teisę tvarkyti Vartotojo asmens duomenis, kuriuos Paslaugų teikėjas gavo iš Vartotojo registruodamasis ir naudodamasis Paslauga

6.1.2. Tvarkomi Vartotojo asmens duomenys apima (toliau, bet ne tik):

a) vardas ir pavardė, 

b) elektroninio pašto adresas, 

c) banko sąskaitos numeris, 

d) informacija, kurią vartotojas apie juos įvedė SpeakTX platformos profilyje, 

e) duomenys, surinkti apie pagrindinio vartotojo atliekamas užduotis (laikas, trukmė, atlikimo rezultatai ir kt.),

f) duomenys, susiję su pagrindinio vartotojo logopediniu pratybų planu.   

6.2. Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenis Paslaugų teikėjas naudoja Paslaugos teikimo ir plėtojimo Vartotojams tikslu.

6.3. Asmens duomenų tvarkymo saugumas

6.3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad asmens duomenys tvarkomi laikantis visų saugumo reikalavimų. Asmens duomenys – apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto tvarkymo, atskleidimo, trečiųjų asmenų prieigos ar sunaikinimo. Paslaugų teikėjas įsipareigoja taikyti tinkamas technines ir organizacines priemones siekiant užtikrinti asmens duomenų saugumą, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo pobūdį, apimtį, kontekstą, tikslus, taip pat į kintančią tikimybę ir mastą dėl duomenų tvarkymo kylančios rizikos žmonių teisėms ir laisvėms.

6.3.2. Paslaugų teikėjas sudaro asmens duomenų apsaugos ir konfidencialumo sutartis su savo darbuotojais, subrangovais ir kitais asmenimis, turinčiais prieigą prie Vartotojo pateiktų asmens duomenų.

6.4. Vartotojo teisės tvarkant asmens duomenis

Vartotojas turi visas teises pagal galiojančius įstatymus į jo asmens duomenų tvarkymą. Be kita ko, Vartotojas turi šias teises:

a) teisę bet kuriuo metu pasiteirauti Paslaugų teikėjo, ar ir kokius su jais susijusius asmens duomenis Paslaugų teikėjas turi ir tvarko;

b) teisę reikalauti, kad Paslaugų teikėjas patikslintų ar ištaisytų savo asmens duomenis, jei jie yra nepakankami, neišsamūs ar neteisingi;

c) teisę nesutikti, kad Paslaugų teikėjas tvarkytų jų asmens duomenis;

d) teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;

e) teisę reikalauti, kad Paslaugų teikėjas apribotų asmens duomenų tvarkymą, kai Paslaugų teikėjui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais arba kai jis nesutiko, kad asmens duomenys būtų tvarkomi;

f) teisę pateikti pretenziją ar skundą Duomenų apsaugos agentūrai arba teismui, jei Vartotojas mano, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeistos jo teisės.

7. Naudojimo sąlygų galiojimas ir keitimas

7.1. Naudojimo sąlygų galiojimas ir pataisos

7.1.1. Naudojimo sąlygose nustatytos teisės ir pareigos įsigalioja tuo momentu, kai Vartotojas sukuria paskyrą SpeakTX platformoje. Vartotojas, kuris naudojasi Paslauga, sutinka su Naudojimo sąlygomis.

7.1.2. Jei kuris nors Naudojimo sąlygų straipsnis yra negaliojantis dėl neteisėtumo, likusių Naudojimo sąlygų straipsnių galiojimui neturi įtakos.

7.2. Naudojimo sąlygų keitimas

7.2.1 Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti Naudojimo sąlygas, pakeistas naudojimo sąlygas paskelbdamas SpeakTX tinklalapyje.

7.2.2. Laikoma, kad Vartotojas sutiko su atnaujintomis Naudojimo sąlygomis, jei ir toliau naudojasi Paslauga po to, kai atnaujintos Naudojimo sąlygos buvo paskelbtos ir apie tai pranešta Vartotojui.

7.2.3. Vartotojas turi teisę atsisakyti Paslaugos, jei nesutinka su pakeistomis Naudojimo sąlygomis.

8. Naudojimo sąlygų pažeidimas ir ginčų sprendimas

8.1. Pažeidus naudojimo sąlygas

Paslaugų teikėjas turi teisę ištrinti Vartotojo paskyrą, jei Vartotojas nesilaiko Naudojimo sąlygose nustatytų nuostatų. Vartotojas turi teisę nutraukti Paslaugos prenumeratą, jei Paslaugų teikėjas nesilaiko Naudojimo sąlygose nustatytų nuostatų.

8.2. Taikomi įstatymai

Paslaugos teikėjo ir Vartotojo teisiniams santykiams, kylantiems naudojantis Paslauga, taikomi Estijos Respublikos įstatymai.

8.3. Ginčų sprendimas

Paslaugos teikėjas ir Vartotojas turėtų siekti išspręsti bet kokius ginčus, nesutarimus ar pretenzijas, kylančias dėl Paslaugos naudojimo arba susijusias su Paslaugos naudojimu, tarpusavio derybomis. Jei susitarimas nepasiekiamas, ginčai sprendžiami Harju apygardos teisme Taline, Estijoje.