SpeakTX

Ціни

ДИСГРАФІЯ​

Визначення

Дисграфія – це часткове порушення письма, спричинене недостатньою сформованістю психічних функцій, які беруть участь у реалізації та контролі писемного мовлення. Вона проявляється у стійких, типових і повторюваних помилок на письмі, які не пов'язані з порушенням слуху, зору чи низьким інтелектом.

Симптоми

Про наявність у дитини або дорослої людини дисграфії можуть свідчити такі труднощі:  

Cтійкі помилки на письмі, які не можна пояснити незнанням орфографічних правил або неуважністю

Недописування або додавання зайвих елементів букв

Написання букв різного розміру в одному рядку

Плутання букв, які схожі за звучанням або написанням

Пропуски, перестановки або додавання зайвих букв у словах

Дзеркальне написання букв або слів

Написання букв або слів поза межами рядка

Відсутність пробілів між словами або, навпаки, наявність пробілів між складами у слові

Неправильне узгодження слів у реченні

Відсутність або надмірне використання розділових знаків

Незграбний, нерозбірливий почерк

Види дисграфії

Артикуляторно-акустична дисграфія

Артикуляторно-акустична дисграфія характеризується перенесенням неправильної вимови звуків на письмо: дитина пише слова так, як вимовляє їх. Типові помилки включають плутання дзвінких і глухих приголосних (т – д, с – з, б – п), свистячих і шиплячих (с – ш, ч – ц, з – з). 

Дисграфія на основі порушеного фонематичного розпізнавання  

Дисграфія на основі порушеного фонематичного розпізнавання пов’язана з труднощами в розрізненні та правильному відтворенні звуків, що часто призводить до заміни літер на письмі. 

Дисграфія через несформованість аналізу та синтезу мовного потоку 

Дисграфія через несформованість аналізу та синтезу мовного потоку проявляється у неспроможності відокремити у мовленні окремі слова, розділити їх на склади, виокремити окремі звуки,  і навпаки – поєднати їх у цілісне мовлення. Помилки включають заміну, пропуски та перестановки літер і складів.

Оптична дисграфія

Оптична дисграфія виникає внаслідок проблем із зоровим сприйняттям, аналізом і синтезом та проявляється у труднощах з розрізненням графічно схожих літер, відтворенням графічного образу літер, співвіднесенням їх зі звуками. Помилки полягають у заміні схожих елементів літер, недописуванні, «дзеркальному» відображенні літер, неоднакових розмірах, різній відстані між ними тощо. 

Моторна дисграфія

Моторна дисграфія характеризується труднощами у засвоєнні навичок рухів, які використовуються для письма.  Письмо має неохайний вигляд: букви  неправильної форми, різного розміру,  почерк нерівний та нерозбірливий, можуть траплятися зайві лінії і штрихи. 

Аграматична дисграфія

Аграматична дисграфія пов’язана із несформованістю граматичних навичок словотворення та словозміни, що проявляється у неправильному узгодженні слів у реченнях і словосполученнях. В усному мовленні й на письмі дитина робить багато граматичних помилок, плутає суфікси, закінчення, відмінки.

Зазначені види дисграфії можуть поєднуватися у різних комбінаціях. 

Причини

До чинників, що можуть спричинити дисграфію належать: 

Наявність дисграфії або дислексії у сімейному анамнезі

Передчасні пологи

Низька вага дитини при народженні

Неврологічні розлади, такі як дитячий церебральний параліч або епілепсія тощо

Вплив токсинів під час вагітності або в ранньому дитинстві

Вправи

Нижче наведено типи вправ, які рекомендується для подолання дисграфії.

Вправи для розвитку фонематичного сприймання

Визначення першого/останнього звука у слові

Визначення звуків у словах

Диференціація голосних і приголосних звуків

Розрізнення слів близьких за звучанням 

Вправи для розвитку зорового сприймання

Співвіднесення великих і малих літер

Диференціація звуків та відповідних букв на письмі

Розрізнення зображень за формою і кольором

Вправи для розвитку граматичних навичок 

Підбір першогоостаннього, пропущеного складу у слові

Корекція дисграфічних помилок (слова, склади)

Cкласти слова із частин

Знайти помилку у словах

Утворення множини іменників

Узгодження іменників та прикметників

Cпіввіднесення іменників із займенниками

Узгодження дієслова з іменником

Розуміння словосполучень

Узгодження закінчень прикметників у словосполученнях з іменником

Οрієнтація у просторі (прийменники місця)